กรมการแพทย์คุมเข้มสถานพยาบาลพยาบาลผู้ติดยา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ คุมเข้มมาตรการตรวจ อนุญาตและควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การให้บริการบำบัดรักษาที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพของประชาชน

เป็นอย่างมาก ในปี 2560 พบจำนวนผู้เข้ารับ การบำบัดรักษายาเสพติดทั้งประเทศจำนวน 197,128 ราย ในขณะที่สถานพยาบาลที่ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดยังคงมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นการเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลที่สามารถให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับจำนวนผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเปิดสถานพยาบาลยาเสพติดได้ภายใต้หลักเกณฑ์และการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงต้องมีการควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การให้บริการบำบัดรักษาที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth